Dokumenty szkoły

 Statut 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Kaletach

Podstawa prawna art. 98 ustawy prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z póz. zm. tekst jednolity)
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposoby działania szkoły podstawowej, której nazwa brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach
2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach.
3. Statut Zespołu Szkół Publicznych reguluje sprawy wspólne dla placówek tworzących zespół.
4. Siedziba szkoły znajduje się Kaletach, 42- 600 Kalety ul. 1 Maja 6.
5. Zajęcia odbywają się w budynkach:

  1. Kalety ul. 1 Maja 8;
  2. Kalety ul. 1 Maja 4;
  3. Kalety ul. 1 Maja 6.

§ 2. Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach jest Gmina Kalety z siedzibą w Kaletach; ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Więcej ...

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
Więcej ...