Dokumenty szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny 2018-2019

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Więcej ...

Statut szkoły 2018

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA
§ 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach; 2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach. 
Więcej ...