Dokumenty szkoły

 Statut 

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w Kaletach

Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Publicznych w Kaletach;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); oraz Dz. U z 2019 r poz. 1148 i 1078 z dnia 19 czerwca 2019 r.
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach.
 4. Szkoła
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w ośmioletnim cyklu kształcenia
 • Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego.
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania.

Więcej ...

Wewnątrzszkolny system oceniania

Statut PSP nr 1 im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach
załącznik nr 1

I. Przepisy ogólne
§1
Wewnątrzszkolny system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach zwany dalej Szkolnym Systemem Oceniania obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Więcej ...

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021-2022

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 
Więcej ...