Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE O PROJEKCIE
W Kaletach też mam szanse!

  Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego
Okres realizacji projektu w Kaletach też mam szanse! - 01.09.2011 - 30.08.2012

CELE PROJEKTU

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III oraz zindywidualizowanie procesu nauczania w kontekście nowej podstawy programowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
Cele szczegółowe projeku:

  • Nabycie umiejętnosci matematyczno - przyrodniczych wśród uczniów klas I-III
  • Poprawienie wad postawy u dzieci klas I-III i zlikwidowanie wad postawy
  • Rozwinięcie zainteresowań plastycznych i językowych wśród uczniów szczególnie uzdolnionych w klasach I - III
  • Wzrost umiejętności czytania i pisania wśród uczniów klas I - III
  • Zwiększenie dostępności do zajęć logopedycznych wśród uczniów klas I - III

Galeria zdjęć

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137