Zespół Szkół Publicznych
w Kaletach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Kaletach

Znamy już wyniki z badań dzieci w zakresie środowiskowego
narażenia na ołów w 2016 r.

  Badania wykonano 9 września br. , w badaniu uczestniczyło 76 dzieci klas II i III szkół podstawowych. Z naszej szkoły przebadano 53 uczniów. Badanie było powszechne, dobrowolne, wykonane za pisemną zgodą rodzica. Zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalety i Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie. Wykonawcą zadania było Centralne Laboratorium Toksykologii metali Ciężkich w Miasteczku Śląskim. Oznaczenie ołowiu wykonano metodą elektrotermiczną na spektometrze AAS. Pobór krwi w systemie zamkniętym – wakuteinerami. Równolegle oznaczono morfologię krwi, stanowiącą ważny wskaźnik ogólno zdrowotny na wysokiej klasy analizatorze hematologicznym. W badanej grupie stężenia ołowiu mieszczą się w granicach 0,7 – 4,1 ľg Pb/dl(B). Uzyskane wyniki są stabilne, generalnie dominuje niskie stężenie ołowiu. Liczba dzieci w przedziale lekko podwyższonych stężeń ołowiu oscyluje w granicach 8% badanych. W stosunku do ostatnich lat średnie stężenie ołowiu uległo obniżeniu o blisko 50%. Prawie 80% badanych dzieci ma wyniki niższe lub równe wartości 1,5 ľg Pb/dl(B). Uzyskany w tym roku wynik jest najbardziej korzystny w całej historii prowadzenia monitoringu zdrowotnego Kalet. Szczegółowa analiza dowodzi, że zdecydowanie wyższy odsetek najniższych stężeń ołowiu odnotowano u dziewczynek. Być może jest to wynikiem ich większej higieny w stosunku do chłopców bądź uwarunkowań domowych, zwłaszcza stylu życia w rodzinach w aspekcie zachowania koniecznych wymogów profilaktyki. Uzyskane wyniki morfologii krwi nie wymagają interwencji lekarskiej. Stwierdzono tylko jeden przypadek obniżonej hemoglobiny, lecz bez cech anemii. W kilku przypadkach stwierdzono lekko podwyższone leukocyty, co zazwyczaj jest wynikiem utajonych stanów zapalnych w trakcie badania.

Program Operacyjny Transgranicznej Współpracy Czechy - Polska 2007-2013.

Projekt
CZ.3.22/3.3.04/15.04469

Projekt "Společně na hory"
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 0000660

Základni skola a gymnázium Vitkov, příspěvková organizace Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem “Poznáváme Slezské Beskydy”
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/ 00001137