Certyfikaty

Sprawność LEGO - CZYTAM

Czytanie ze zrozumieniem - to podstawowa umiejętność, jaką szkoła ma dać swoim wychowankom. Wielu uczniów nie rozumie prostych instrukcji, nie potrafi odczytać wykresu, mapy, nie rozumie wiersza, nie odróżnia komentarza od informacji. Postanowiliśmy w naszej szkole rozwijać i systematycznie stosować skuteczne strategie uczenia czytania różnych tekstów kultury, a także przekazów, z którymi uczeń styka się na lekcjach oraz - co równie ważne - w życiu codziennym.

Sprawność COGITO - MYŚLĘ

Myślenie twórcze - to warunek życiowego powodzenia. Postanowiliśmy naszych uczniów uczyć i wymagać od nich samodzielności w myśleniu i działaniu, gotowości do zmian, ciągłego uczenia się. Tylko myślenie stwarza im dziś szansę na sukces. Dlatego nauczyciele wszystkich przedmiotów starali się uczyć dostrzegania i rozwiązywania problemów, analizowania zależności między zjawiskami, stawiania i weryfikowania hipotez, argumentowania. Nasza szkoła rozwijała odwagę w myśleniu dzieci.

Sprawność AGO - DZIAŁAM

Działanie społeczne - to rozwijanie u uczniów poczucia solidarności z innymi, szczególnie dotkniętymi przez los. Nasza szkoła starała się rozwijać wrażliwość społeczną, umiejętność współpracy, planowania, dogadywania się, a także samą chęć działania na rzecz innych. Nauczyciele pomogali naszym uczniom zrozumieć, że działając dla dobra innych i dobra wspólnego człowiek jest szczęśliwszy. Udało nam się przeprowadzić akcję na rzecz Kuby. Podjęliśmy też inne działania.

SPRING DAY IN EUROPE

W tym roku przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu SPRING DAY IN EUROPE. W Dzień Wiosny w naszej szkole odbył się II Międzynarodowy Konkurs Matematyczny oraz Konkurs Wiedzy Europejskiej. Wysłaliśmy do Brukseli raport z obchodów Dnia Wiosny w naszej szkole. Podczas sprawdzania prac matematycznych przez nauczycieli uczestnicy wzięli udział w Konkursie Wiedzy Europejskiej. Nasz europejski projekt edukacyjny pozwolił uczestnikom na przekraczanie granic. Europejski wymiar, którego doświadczyła szkoła, prowadzi do budowania wzajemnego zrozumienia, dostarcza uczniom wielu wrażeń i z pewnością poszerza ich wiadomości o UE.

Szkoła Promująca Zdrowie

Od 10 grudnia 2004r. należymy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.Szkolny zespół ds. projektu Szkoła Promująca Zdrowie opracował plan działań, w którym określone zostały cele i zadania do realizacji w szkole. Podejmujemy szereg działań skierowanych do społeczności szkolnej i lokalnej, których celem jest promocja zdrowego stylu życia. Zdrowie jest dla naszego ucznia bardzo ważną wartością, dzięki niej może się cieszyć życiem i wszechstronnie rozwijać. Będąc zdrowym łatwiej jest poznawać świat i pomagać ludziom. O zdrowie warto dbać, bo jest ono naszym cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie, ciekawie, aktywnie i twórczo. Jest to też taki skarb, który można utracić.Dlatego celem i zadaniem naszej szkoły jest wspieranie każdego ucznia w rozwijaniu przezeń jego indywidualnego potencjału zdrowia.

Śląska Szkoła Jakości 


Dnia 14 października br. wręczono nam certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze opieki i wychowania oraz organizacji i zarządzania. Aby go otrzymać, szkoła nasza musiała wykazać się:
– opracowanym planem działań,
– opisanymi kryteriami spełnienia wskaźników wybranego działu,
– wdrożonym systemem działań projakościowych,
– prezentacją Księgi jakości,
– poddać się audytowi zewnętrznemu,
– uczestniczyć aktywnie w zorganizowanej wymianie doświadczeń.
Tytuł Śląska Szkoła Jakości jest przyznawany tym szkołom, które spełniają nie tylko oczekiwania społeczności, w której funkcjonują, ale również wobec których stawiane są przez władze oświatowe wysokie wymagania. Program ten zapewnił realizację przez szkołę zadań wynikających z polityki edukacyjnej państwa, dlatego przyznanie nam tytułu Śląskiej Szkoły Jakości jest dla całej społeczności szkolnej wielkim sukcesem. Przyznaje się go na okres 5 lat.


Szkoła z Klasą


Do realizacji projektu "Szkoła z klasą" przystąpiliśmy w roku szkolnym 2004/2005. Naszym zadaniem było wprowadzenie u nas nowego sposobu myślenia, promowanie zasad wspierających nowoczesną, efektywną edukację, podnoszenie jej poziomu, a także oddziaływanie na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywienie współpracy szkół z ich bliższą i dalszą okolicą oraz środowiskiem lokalnym. Program "Szkoły z klasą" opiera się na sześciu zasadach mądrej szkoły, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom. Do każdej zasady przygotowaliśmy zadania. Za zaliczenie zadań przyznano nam tytuł “Szkoły z klasą”.

Sześć zasad “Szkoły z Klasą”.
– Szkoła dobrze uczy każdego ucznia.
– Szkoła ocenia sprawiedliwie.
– Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
– Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
– Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
– Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości

11 października br. wręczono naszej szkole to zaszczytne miano. Zawdzięczamy je stałemu doskonaleniu jakości kształcenia. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna wykazują duże zaangażowanie w podnoszenie jakości pracy szkoły, oferując wysoki poziom kształcenia, różnorodną ofertę zajęć dodatkowych, dobre warunki pracy, co przekłada się w pozytywną opinię o szkole. O wysokiej jakości pracy szkoły świadczą również przedsięwzięcia cyklicznie podejmowane przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego 2005/2006 złożono  w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Bytomiu Księgę Jakości dokumentująca starania o jakość w dwóch obszarach: „Koncepcja pracy szkoły” oraz „Kształcenie”. Była ona weryfikowana przez nadzór pedagogiczny, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, komisję powołaną przy Kuratorium Oświaty w  Katowicach, a ostateczną decyzję podjął Kurator przyznając nam certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości. Mamy nadzieję, że uzyskanie certyfikatu wpłynie na pozytywną motywację do dalszego rozwoju naszej placówki i doskonalenia w rzetelnym wypełnianiu zadań szkoły.

Nauczyciele z Klasą

Program skierowany był do wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkole powołano zespół nauczycieli, którzy podnosili jakość pracy dydaktycznej i byli gotowi zaprezentować publicznie - poprzez publikację w Internecie - swoje umiejętności. W programie mogły wziąć udział takie szkoły, w których jest co najmniej 3 nauczycieli gotowych było realizować zadania. Zespół nauczycieli  pracował nad opracowaniem planu uczestnictwa w akcji, ustaleniem zasad współpracy, przygotowaniem prezentacji w internecie. Na program składały się cztery części: Nauczycielu, odejdź od tablicy,  Nauczycielu, pracuj metodą projektów,  Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by pomóc im się uczyć, Uczeń też człowiek.
Każdy nauczyciel wykonywał zadania, by zdobyć wszystkie cztery powyższe „sprawności nauczyciela". Jego pracę oceniali nauczyciele wchodzący w skład zespołu nauczycieli z innych szkół, a o uzyskaniu tytułu decydowała komisja powołana przez organizatorów. W czasie wykonywania zadań szkoły pracowały w parach. Wspierały się w swoich działaniach, pomagały w pokonywaniu trudności, nauczyciele wymieniali się uwagami. Druga szkoła była „krytycznym przyjacielem". Pod koniec realizacji każdej sprawności nauczyciela wylosowano szkołom dodatkowych recenzentów, którzy wypisywali mocne i słabe strony prac poszczególnych nauczycieli - powstała „opinia-recenzja", która miała ogromne znaczenie dla komisji przyznającej tytuł „Nauczyciel z klasą". Dopiero pomyślne ukończenie całego programu dało naszym nauczycielom  tytuł: „Nauczyciel z klasą".

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na rok 2007r.

12 marca br. nasi nauczyciele-koordynatorzy programu promocji zdrowia odebrali w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach certyfikat szkoły promującej zdrowie na rok 2007. Stało się to dzięki pracy nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i środowiska lokalnego w zakresie poprawy warunków zdrowotnych dzieci. Przez kolejne dwa lata realizowaliśmy w PSP nr 1 zadania ograniczające hałas w szkole, przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy, tworzyliśmy środowisko szkolne wspierające zdrowie we współpracy z Fundacją na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie. Koordynatorami programu w naszej szkole są: mgr Piotr Gryboś, mgr Iwona Olszowska, Ewelina Nowak. Do realizacji włącza się cała społeczność szkolna