ERASMUS+

Projekt Erasmus+ Start with yourself 

Cele projektu-streszczenie

  W dzisiejszych czasach wiele szkół w większości krajów europejskich stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami związanymi z edukacją dzieci poprzez nauczanie ich wartości społecznych, takich jak: empatia, dobroć, miłość braterska i dialog międzykulturowy, aby mogli poczuć korzyści z integracji społecznej i móc walczyć z uprzedzeniami, dyskryminacją i zastraszaniem.
  Wszyscy partnerzy projektu „Zacznij od siebie” - Włochy, Grecja, Polska, Portugalia i Turcja - są głęboko przekonani, że szkoły odgrywają kluczową rolę w pomaganiu podniesienia swojej samooceny, uczą wartości tolerancji, szacunku i empatii.
  Po dogłębnej i szczegółowej analizie uczniów, zostały zidentyfikowane następujące problemy: uczniowie bardziej polegają na indywidualnych technikach pracy niż pracy zespołowej, uczniowie mają niski poziom tolerancji, jest duża liczba uczniów, którzy byli ofiarami prześladowania lub wykazywali problemy i / lub obawy związane z prześladowaniem.
  Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i  doprowadzenie do poprawy poziomu empatii społecznej w szkołach partnerskich.
  Głównym celem jest wykorzystanie empatii społecznej, działanie wszystkich uczniów, rodzin i pracowników społeczności szkolnej, aby zwiększyć integrację społeczną. Naszym zadaniem jest również zwiększenie świadomości wszystkich uczestników na temat kluczowej roli, jaką jest empatia społeczna.

Cele projektu pomogą uczestnikom:

  • być bardziej świadomym znaczenia i kluczowej roli dialogu społecznego i międzykulturowego wśród 250 uczniów (w wieku 12-15 lat), a także wszystkich innych uczestników,
  • poprawić i  zrozumieć różnice kulturowe i społeczne;
  • zachęcić i rozwinąć empatię interpersonalną, tolerancję społeczną i odpowiedzialność,
  • zmniejszyć stres emocjonalny, zastraszania;
  • zwiększyć poczucie własnej wartości, dobrego samopoczucia, życzliwości i zdrowia uczniów.

Uczestnicy:

  • 250 uczniów, z których 80 będzie bezpośrednio uczestniczyć w projekcie,
  • kadra szkolna: około 100 osób
  • nauczyciele, z których 40 będzie uczestniczyć w LTTA i 20 osób personelu pomocniczego,
  • rodzice uczniów-około 200 osób,
  • około 100 osób, które reprezentują lokalną społeczność.

Czas trwania projektu- 24 miesiące ( 2 lata)
Data rozpoczęcia projektu: 1.09.2020 r.
Data zakończenia projektu: 31.08.2022r.
Wymagany język: j. angielski
Kraje uczestniczące w projekcie: Włochy, Grecja, Polska, Portugalia, Turcja.
Wiek uczestników-uczniów : 12-15 lat.

Prezentacja - Tolerancja

Projekt Erasmus+ Water Guards

Projekt mający na celu przekształcenie szkół w miejsca przyjazne dla wody oraz pokazanie ,że nieodpowiedzialne jej zużycie może doprowadzić do kryzysu, który w przyszłości dotknie miliardy ludzi. Uczniowie poznają temat wody wykorzystywanej przez naszych przodków, to w jaki sposób ją dziś wykorzystujemy, a także wpływ nieodpowiedzialnej konsumpcji itp.

Czas trwania projektu : 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

Wymiana uczniów:
C1 ( Włochy) 02.2021 Genova
C2 ( Polska ) 05.2021 Kalety
C3 ( Grecja ) 10-2021 Chania
C4 ( Rumunia)02-2022 Satu Mare
C5 ( Turcja ) 05-2022 Adana

Wiek uczniów od 12- 14 lat.
Czas trwania wyjazdu do 7 dni .
W wymianach bierze udział 6 uczniów oraz 2 nauczycieli.

Harmonogram:
Uczniowie będą odgrywać efektywną rolę w całym projekcie. Początkowo odpowiadają na ankiety dotyczące znaczenia i wykorzystania wody w ich życiu. Przeprowadzają również wstępne testy w odniesieniu do posiadanej wcześniej wiedzy naukowej o wodzie i związanych z nią problemach. Następnie partnerzy przygotowują wstępne sprawozdania z wyników oceny.
Temat C1 (Włochy) - dotyczy wody w literaturze i sztuce. Uczniowie wraz z nauczycielami opisują ludowe opowieści, historie i wiersze, w których pojawia się symbol wody. Robią zdjęcia, rysunki, obrazy przedstawiające wodę . Podczas C1 studenci analizują teksty literackie itp. oraz omawiają symbolikę wody. Chodzą na zajęcia i wykłady dotyczące znaczenia wody dla naszych przodków.
Po wymianie C1 badają znaczenie wody dla swojego narodu na przestrzeni dziejów. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami na konferencji eTwinning, tworzą wiersze o wodzie, które tłumaczą na j. angielski.
C2 ( Polska) - analizują nawyki związane z piciem wody, określają korzyści zdrowotne wynikające z wody, uczęszczają na lekcje biologii na temat znaczenia wody dla organizmu. Uczniowie tworzą plakaty zachęcające do picia wody, odwiedzają obiekty sportów wodnych w kraju goszczącym oraz biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego.
Po wymianie C2 Ankieta dotycząca przeglądu praktyk sportów wodnych i wygenerowanie raportu na temat lokalnego zużycia wody. Uczniowie definiują także lokalne obiekty sportów wodnych i tworzą ich mapy.
C3 ( Grecja) - Przed C3 uczniowie przeprowadzają ankietę dotyczącą zużycia wody w lokalnych gospodarstwach domowych. Podczas C3 uczniowie uczęszczają na zajęcia związane z wodą z geografii, przedmiotów ścisłych i matematyki . Poznają różne źródła wody i wykonują mapy wodne, obserwują eksperymenty z wodą, obliczają ilość wody spożywanej rocznie ( na poziomie szkół partnerskich- zgodnie z wynikami ankiety). Po C3 wyjeżdżają na wycieczki terenowe ,pobierają próbki wody z pobliskich rzek, jezior i analizują jej jakość przy pomocy specjalnego sprzętu lub we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami. Podsumowanie ustaleń zawartych w raportach.
Podczas C4 ( Rumunia) - uczniowie uczestniczą w interaktywnej lekcji na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia, oglądają filmy o zagrożeniach związanych z marnowaniem wody i omawiają środki ostrożności, aby powstrzymać to zjawisko. Po C4 wszystkie szkoły organizują Dzień Wody w szkole, w której ćwiczą w ramach kampanii. Następnie partnerzy rozważają sposoby uczynienia szkół bardziej przyjaznymi dla wody i przygotowują plan.
Podczas C5 nauczyciele spotykają się, aby przedstawić plany . Gospodarz zaprosi przedstawicieli władz lokalnych do przedstawienia ostatecznego planu i przekształcenia go w lokalną politykę. Po C5 wszyscy partnerzy zwracają się w tym celu do władz lokalnych. Na koniec projektu dokonują ostatecznej oceny.

Strona 2 z 12