Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Beneficjent (projektodawca) Miasto Kalety
Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 28.09.2021 r.
Całkowita wartość projektu:                 992 990,00 PLN
Kwota dofinansowania:                         893 691,00 PLN
- wkład Funduszy Europejskich: 844.041,50 PLN
- wkład budżetu Państwa: 49.649,50 PLN
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 90% uczniów: tj. 257 uczniów (117dz,140ch), w tym zniwelowanie deficytów u 83 uczniów (30dz,53ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 8 uczniów (2dz,6ch) z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli. tj. 40 nauczycieli (34K,6M) w terminie do 28.09.2021 r.
Grupa docelowa to 285 uczniów (130dz,155ch), oraz 40 nauczycieli (34K, 6M) ze szkół podstawowych: PSP1 Kalety i PSP2 w Kaletach Miotku. Miejscem realizacji projektu są w/w szkoły, w których zrekrutowani zostali uczniowie. 
Formy realizacji:
- organizacja dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim
- organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych
- doskonalenie zawodowe nauczycieli
W ramach projektu nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu:
- kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w pracy z uczniem
- jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy
- wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN
- praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Potrzeby i oczekiwania:
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. śląskiego, zlokalizowanych na obszarze Gminy miejskiej Kalety.
Grupa docelowa to uczniowie szkół podstawowych prowadzących kształcenie ogólne, które realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych oraz szkoły i placówki realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego i ich organ prowadzący.
Wsparcie jest skierowane do 285 uczniów (130dz,155ch), w tym 91 uczniów (33dz,58ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym 8 uczniów (2dz,6ch) z niepełnosprawnościami oraz 40 nauczycieli (34K,6M) ze szkół w Gminie Kalety. Obejmuje ono:
- PSP 1 Kalety 200 uczniów (90dz,110ch), w tym 60 uczniów (20dz,40ch) z SPE, w tym 8 uczniów (12dz. i 6ch) z niepełnosprawnościami i 20 nauczycieli (16K, 4M).
- Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku (szkoła podstawowa) 85 uczniów (40dz,45ch), w tym 31 uczniów (13dz,18ch) z SPE, i 20 nauczycieli (18K,2M).
Rodzaj wsparcia oraz dobór wielkości grup docelowych wynikają z faktycznych potrzeb uczniów określonych na podstawie indywidualnej diagnozy.
POTRZEBY UCZNIÓW: rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów mieszkających na obszarze gminy Kalety, co przekłada się z jednej strony na gorsze wyniki w nauce, a z drugiej strony na brak możliwości wspierania uczniów wykazujących się zdolnościami w danych przedmiot. Dodatkowe zajęcia przyczynią się do wyrównania braków edukacyjnych, utrwalenia i
OCZEKIWANIA UCZNIÓW: wsparcie, które otrzymają uczniowie umożliwi rozwój kompetencji i uzdolnień, a także wyrówna dysproporcje edukacyjne, rozwinie zainteresowania uczniów w zakresie nowych technologii, uczniowie zrealizują ciekawe zajęcia z wykorzystaniem – doświadczeń i eksperymentów. Nastąpi usystematyzowanie wiadomości, rozwijanie zainteresowań, motywowanie, aktywizowanie uczniów poprzez zajęcia w małych grupach i stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych.
POTRZEBY NAUCZYCIELI: dokształcanie zawodowe, zwiększenie wiedzy i kompetencji
OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI: podniesienie lub dostosowanie swoich kompetencji do potrzeb zmieniającego się szkolnictwa.

Plan zajęć 

Strona 3 z 12